Adaptive AS – etterlevelse av Åpenhetsloven

Adaptive AS er forpliktet til å fremme ansvarlig forretningspraksis og åpenhet i alle ledd av vår virksomhet. I tråd med Åpenhetsloven, arbeider vi aktivt for å sikre åpenhet og respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette dokumentet beskriver hvordan vi etterlever Åpenhetsloven og hvilke tiltak vi har iverksatt for å oppfylle våre forpliktelser.

Policy for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:
Vi har implementert en policy som sikrer respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Denne policyen omfatter alle våre forretningsområder og leverandørkjeder.

Aktsomhetsvurderinger:
Som en del av vår forpliktelse til Åpenhetsloven gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge, redusere og redegjøre for hvordan vi håndterer negative påvirkninger på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette inkluderer:
- Kartlegging og risikovurdering: Vi kartlegger våre leverandørkjeder og vurderer risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
- Tiltak og forbedringsprogrammer:*Vi iverksetter nødvendige tiltak for å håndtere identifiserte risikoer og jobber kontinuerlig med forbedringsprogrammer.
- Oppfølging og evaluering: Vi følger opp tiltakene og evaluerer deres effekt for å sikre kontinuerlig forbedring.

Leverandørkrav og samarbeid:
Vi stiller klare krav til våre leverandører om etterlevelse av menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette inkluderer:
- Etiske retningslinjer: Alle leverandører må etterleve våre etiske retningslinjer som dekker menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og anti-korrupsjon.
- Revisjoner og kontroller: Vi gjennomfører oppfølging av våre leverandører for å sikre at kravene etterleves.

Opplæring og bevisstgjøring:
Vi gjennomfører regelmessig opplæring og bevisstgjøringsprogrammer for våre ansatte for å sikre kunnskap om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Kontinuerlig forbedring:
Vi er forpliktet til kontinuerlig forbedring av våre prosesser og tiltak for å sikre etterlevelse av Åpenhetsloven. Vi evaluerer regelmessig vår praksis og oppdaterer våre retningslinjer og prosedyrer i henhold til beste praksis og nye krav.

Kontaktinformasjon:
For spørsmål eller ytterligere informasjon om hvordan Adaptive AS etterlever Åpenhetsloven, vennligst kontakt oss på:

E-post: info@adaptive.no

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!