onVisit by Adaptive Sandviksveien 163 Sandvika

Alle aktiviteter i Adaptive AS skal være i tråd med de etiske retningslinjene, som angir forventinger til vår forretningspraksis som selskap og til den enkelte ansattes personlige adferd.

 1. Integritet og ærlighet:
  Vi forplikter oss til å handle med integritet, ærlighet og rettferdighet i all vår virksomhet, og opprettholde høy etisk standard.
  Vi skal være åpne og ærlige i all kommunikasjon med kunder, partnere, ansatte og interessenter.
 2. Kundeorientering:
  Vi setter kundenes behov og interesser først. Vi skal levere produkter og tjenester av høy kvalitet som møter kundenes forventninger og behov.
  Vi skal være lydhøre overfor kundenes tilbakemeldinger og kontinuerlig forbedre våre løsninger basert på deres tilbakemeldinger.
 3. Personvern og datasikkerhet:
  Vi respekterer og beskytter personvernet til individene som bruker våre løsninger. Vi skal samle inn, behandle og lagre personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover og reguleringer.
  Vi skal implementere og opprettholde hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at personopplysningene vi håndterer er beskyttet mot uautorisert tilgang, endring eller offentliggjøring.
 4. Etisk bruk av teknologi:
  Vi skal utvikle og tilby teknologiske løsninger som respekterer etiske retningslinjer og fremmer samfunnsnytte.
  Vi skal unngå utvikling eller implementering av teknologi som kan skade personvernet, fremme diskriminering eller bryte med gjeldende lover og forskrifter.
 5. Mangfold og inkludering:
  Vi verdsetter mangfoldet blant våre ansatte, kunder og partnere, og vi forplikter oss til å behandle alle med respekt og verdighet.
  Vi skal opprettholde en inkluderende arbeidskultur som fremmer likestilling og mangfold, og motvirker diskriminering basert på kjønn, rase, religion, alder, funksjonsevne eller andre egenskaper.
 6. Bærekraft og samfunnsansvar:
  Vi skal ta hensyn til miljømessige, sosiale og økonomiske faktorer i vår virksomhet og strebe etter bærekraftige praksiser.
  Vi skal være gode samfunnsborgere og bidra positivt til samfunnet gjennom samarbeid og støtte til veldedige formål.

TRENGER DU HJELP MED Å KOMME I GANG?

Ta en prat eller digital kaffe med oss!